Skip to content

NULLIFZERO

NULLIFZERO(Arg0)

Equivalent to NULLIF(Arg0, 0)